Detta vill vi – vårt program

Vårt program - Åtgärdspaket

Detta är vårt program, ett åtgärdspaket som vi bearbetar politiker och beslutsfattare med.

Vi måste ändra synsätt och regelverk som idag hanterar vårdnadsprocesser, vi måste se till att barn får likvärdig rätt till båda sina föräldrar. Vi måste se till att göra det bra för barnen, vi måste göra det NU!

Mer fokus på föräldrarna

Mer fokus och krav på föräldrarna, mindre press på barnen:

 • Föräldrarna ohälsa/hälsa ska fastställas innan vårdnadsprocessen startar.
 • Förälders(ars) ohälsa ofta en drivande faktor i vårdnadstvister.
 • Föräldrars separation är de vuxnas ansvar och djupare samtal bör ske med föräldrarna om bland annat barns behov av båda sina föräldrar och hela sitt sociala nätverk. Samtal med barnen ska bara ske för att man ska kunna utesluta eventuella riskfaktorer.
 • Utgångspunkt och mål för alla samtal och åtgärder ska vara gemensam vårdnad och växelvist boende.
 • Föräldrars beteende och inställning ska dokumenteras i alla möten med socialtjänst och myndigheter.

Dåligt föräldraskap

Dåligt föräldraskap ska medföra sanktioner:

 • Den förälder som försvårar/omöjliggör barns kontakt med den andra föräldern och barnets hela sociala nätverk samt säger nej till rekommenderade hjälpinsatser ska anses vara en olämplig vårdnadshavare.
 • Kontinuitetsprincipen ska inte kunna vara ett verktyg för den förälder som håller barnet borta från den andra föräldern, att ”vinna” fördel i domstol. Barn skolas in på dagis under 1-2 veckor och det med främmande personal. Ökning av umgänge med en förälder ska ske på några få veckor.
 • Påstående om en förälders olämplighet ska baseras på fakta och inte på den andra förälderns personliga tyckande. Den förälder som framför grundlösa anklagelser mot den andra föräldern ska mötas av sanktioner och anses vara olämplig vårdnadshavare.
 • Den förälder som utövar negativ påverkan på barnet gällande den andra föräldern, ska anses vara en olämplig vårdnadshavare. Agerande ska likställas med misshandel (psykisk).
 • Den förälder som systematiskt försvårar umgänge, säger nej stöd och hjälp, baktalar den andra föräldern, framför grundlösa anklagelser eller försvårar kommunikation ska fråntas vårdnaden.

Riktig första instans​

Skapa en riktig första instans som löser föräldrarnas problem;

 • En riktig första instans ska skapas för att hjälpa föräldrarna att lösa deras verkliga grundproblem. Det ska ske genom nödvändiga och tidiga insatser där det ställs krav på föräldrarna, exempel; att följa fastställt umgängesschema och inte prata illa om den andra föräldern.
 • Centralisera utredningar av svåra vårdnadstvister och inför multikompetenta team som tillsammans och tidigt ger hjälp och stöd samt ställer krav på föräldrarna att sätta barnets behov av båda föräldrarna i fokus.
 • Vårdnadsutredningar måste bli rättssäkra, baseras på fakta och inte på enskilda tyckanden och ryktesspridning. Det ska ske genom att vetenskapliga utredningsmetoder implementeras.
 • Då socialtjänsten inte har kompetens att göra riskbedömningar, bör det göras av annan myndighet.
 • Socialtjänsten måste fullgöra sitt ansvar att ”tillgodose” de extra insatser som behövs för att dom om umgänge ska kunna efterlevas. Så som anges i Socialtjänstlagen kap 5, 1§, 9:e strecksatsen.
 • Socialtjänsten ska genomföra obligatorisk uppföljning av barnets situation 6 och 18 månader efter att vårdnadsutredningen slutförts, för att se utvecklingen för barnets situation samt lära av det som skett.

Lagändringar

 • Konfliktdrivande lagar, till exempel att samarbetsproblem är grund för ensam vårdnad ska bort.
  Undanhållande av barn vid gemensam vårdnad inom Sverige ska anses vara ett grovt brott.
 • Vid barns födelse utom äktenskap ska gemensam vårdnad gälla.
 • Skatteverkets beslut om sekretessmarkering för barn under gemensam vårdnad ska omprövas inom 2-3 v, då synnerliga skäl ska uppvisas.
 • Beslut om sekretessmarkering måste vara möjligt att överpröva.
 • Det ska bli enklare att få verkställighet med vite mot den förälder som inte följer domslut.
 • Då en förälder flyttar till en annan bostadsort, mot den andra vårdnadshavarens vilja ska boendet omedelbart flyttas till den förälder som bor kvar.

 

Vårt program utgör kärnan av vårt arbete. Om du brinner för dessa frågor, vänta inte med att bli medlem. 

Bli medlem här.

Läs mer om VBU här.