Se Barnet!

Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts. Vårdnadsutredningens förslag visar att förändringar är nödvändiga.
Föräldraguide

Vi ser positivt på följande förslag från utredning

att fokus kommer flyttas från ovilja/oförmåga att samarbeta till föräldrars vilja/förmåga att samverka i frågor gällande barnet
att ett förprocessuellt krav införs innan tvistigt yrkande om vårdnad, boende och umgänge får framställas i domstol. Vi avstyrker dock förslaget i dess nuvarande form då det är helt otillräckligt för att hjälpa majoriteten av dem som riskerar hamna i en rättslig tvist
att interimistiska beslut om vårdnad ska meddelas endast om det finns särskilda skäl och att en kartläggning av familjerättssekreterarnas behov av kunskapshöjning görs

Vi ser negativt på följande förslag från utredning

att allt yngre barn involveras i vårdnadstvisten
att utgångspunkten ska vara att barnet ska höras
det föreslagna informationssamtalet
– då det är tandlöst och är av informativ och formell karaktär och utan att föräldrars åsikter eller agerande för att möta barnets bästa dokumenteras

Exempel på problemområden som inte har belysts i utredningen

Vi anser att lagförslagen inte är tillräckliga för att reparera de negativa följderna av 2006 års vårdnadsreform. Det finns betydligt mer att göra inom ramen för vårdnadsutredningens uppdrag. Vi saknar inom ett flertal viktiga områden, nödvändiga och kraftfulla förslag för att vårdnadsutredningens rubrik, Se barnet! ska bli verklighet:

 • avsaknaden av regler som ställer tydliga krav på föräldrar att främja barns rätt till en omfattande och kontinuerlig kontakt med sina båda föräldrar och nätverk
  föräldrars otillbörliga påverkan av barns inställning. Detta förekommer enligt tingsrätternas bedömning i 28 % av fallen i de mål som utredningen analyserat
 • Skatteverket utfärdar sekretessmarkeringar i samband med vårdnadstvist på ett rättsosäkert sätt
 • föräldrars hälsa/ohälsa som en orsak till en vårdnadstvist och insatser som löser föräldrarnas grundproblem
 • att egenmäktighet med barn inom Sverige inte beivras, utom om barnet förs utomlands, vilket ur barnets synvinkel inte är någon skillnad
 • de konfliktdrivande lagar och regler som finns idag
 • den ojämna könsfördelningen och avsaknad av jämställdhet
 • avsaknad av talerätt för närstående
 • vårdnadsutredningars bristande kvalitet och rättsosäkerhet
 • gäller för gifta
 • förekomsten av falska anklagelser om våld och övergrepp
 • att domstolstrots inte beivras i vårdnadsmål. Det finns idag stora möjligheter att strunta i domslut utan att detta får efterverkningar. Möjligheten till verkställighet fungerar dåligt
 • avsaknaden av alternativa tvistlösningsforum som förstanivå, för att föräldrar ska undvika en domstolsprocess
 • bristfälliga handläggningsrutiner i domstolarna, som ska kunna förbättras och påskyndas, t.ex. genom Cochem-modellen
 • behovet av mera forskning om vad som driver “oenighet” om barn efter skilsmässa eller separation