1:a hjälpen

Föräldraalienation

Föräldraalienation – Parental Alienation

Föräldraalienation är, enligt Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor och leg. psykolog, när en förälder medvetet eller omedvetet påverkar ett barn, så att barnet tar avstånd från en förälder det tidigare haft en nära och kärleksfull relation med utan orsak. Föräldraalienation innebär att föräldern i moderata och allvarliga fall blir som en främmande för barnet, eller i de allvarligaste fallen också ofta farliggjord. Detta globalt observerade och studerade fenomen benämns internationellt Parental Alienation, på svenska Föräldraalienation.

VBU möter ofta föräldrar som berättar att den andra föräldern använt föräldraalienation som en mekanism för att nå framgång i en vårdnadstvist eller att efter en dom avgjorts förskjutit den andra föräldern bort från ett barn. Detta drabbar både mammor och pappor. Föräldraalienation är genusneutralt.

Det finns i dag omfattande forskning inom olika områden som sammantaget visar att barn, på olika sätt, skadas då de avskiljs från en eller båda sina föräldrar. Dessa barn löper större risk än andra barn att utveckla allvarlig depression och psykisk sjukdom. Det är ett trauma för ett barn att avskiljas från en förälder, detta trauma påverkar också barnets fysiska hälsa. Barn som avskilts från sina föräldrar begår oftare självmord, får sämre skolresultat, löper ökad risk att hamna i kriminalitet och i drogberoende.

Föräldraalienation är att medvetet eller omedvetet främmandegöra den andra föräldern genom att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Föräldraalienation kan användas som en metod att få, eller behålla, vårdnad om barn och att förhindra att den andra föräldern har inflytande över ett barn. Främlingskapet utvidgas också ofta till den drabbade förälderns familj och vänner.

Att försätta ett barn i en sådan situation är skadligt för barnet. VBU menar att det är en form av psykisk misshandel och kallar det barnförstörelse. 

Föräldraalienation har varit ett kontroversiellt begrepp. Numera finns det bra diagnosmetoder, PARQ, och allt fler länder inför kriminalisering av PA i sin lagstiftning.

VBU vill tydligt uppmana alla föräldrar som använder föräldraalienation att omedelbart upphöra med detta. Dessa föräldrar är troligen helt omedvetna om vilka långtgående skador detta kan skapa hos ett barn. Man måste förstå att för ett barn är det ett trauma att mista sin förälder.

VBU ser det som en viktig uppgift att upplysa samhället om föräldraalienation och de negativa effekter detta får hos utsatta barn.

Barns beroendeställning

Barn är i en beroendeställning till sina föräldrar och det gör att barn är lätta att påverka, medvetet eller omedvetet. Barn är också av naturen lojala och deras lojalitet är oftast väldigt stark. Barns kärlek och lojalitet hör nära samman och dessa är väldigt viktiga för ett barn, det kan vara förklaringen till att barn skyddar sina föräldrar och hjälper dem att dölja missbruk eller vanvård. Det kan tyckas märkligt att barn skyddar sina föräldrar även om de själva far illa, men så stark är barnets kärlek och lojalitet gentemot sin förälder.

Domstolens och socialtjänstens okunskap

Barns vilja går att påverka, antingen direkt via föräldraalienation eller indirekt via lojalitetskonflikt. Det måste därför ställas höga kunskapsmässiga krav på de personer som inom rättsväsen och socialtjänst hanterar vårdnadsfrågor. Det krävs också erfarenhet kring hur föräldrar på olika sätt manipulerar sina barn att berätta och uttrycka sig på ett visst sätt.

“Jag har intervjuat många föräldrar som inte träffat sina barn på flera år. Vi tror ofta att detta handlar om att det är två föräldrar som inte kan komma överens. – Det är fel, problemet är typiskt ensidigt. Ändå bemöts dessa föräldrar i domstol med budskapet, kiss and makeup”

I motsats till vuxna klarar ett barn inte av att tillgodose behov av och kärlek till två vuxna som strider. Barnets sätt att hantera detta för att få en så smärtfri vardag som möjligt kan vara att välja mellan föräldrarna.

Familjerättssekreterare menade att det är en svår uppgift att hålla barnsamtal. Det betonades att många barn är påverkade och säger det de tror att föräldrarna vill höra. Många barn befinner sig också i en svår lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Det framfördes att det är viktigt att se barnets berättelse ur ett helhetsperspektiv. Det framhölls också att utgångspunkten att barnets inställning ska redovisas i en utredning om vårdnad, boende och umgänge i vissa fall riskerar att leda till press på barnet.