Hur går en vårdnadstvist till?

Under hösten 2022 har VBU publicerat ett antal filmer i samarbete med advokat Denise Lagercrantz på temat “Hur går en vårdnadstvist till?” – Svaren är generella och varje fall är unik och kan därmed skilja sig från andra.

Vi börjar med att låta Denise berätta om sig själv och sin erfarenhet av vårdnadstvister.

1. Advokat Denise Lagercrantz

I den 2:a filmen besvarar Denise frågan “hur går en vårdnadstvist till” och om det finns något man bör tänka på. 

Den 3:e filmen handlar om det obligatoriska informationssamtalet.

I den 4:e  filmen pratar Denise om viktiga lagändringar i föräldrabalken som trädde i kraft 1 juli 2021, som påverkar hur en vårdnadstvist går till.

I den 5:e filmen resonerar advokat Denise Lagerkrantz om den praktiska betydelsen av att Barnkonventionen blivit svensk lag. I huvudsak har inkorporeringen av Barnkonventionen fått liten betydelse i vårdnadsmål. Tolkningen enligt svensk praxis av vad som skall vara ”barnets bästa” råder och konventionstexten har liten påverkan i sammanhanget. Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter har förstärkts.

I den 6:e filmenfår vi svar på hur barnets vilja beaktas i domstol samt om barn har rätt till egna ombud i vårdnadstvister. Svaren är generella och varje tvist är unik och kan därmed skilja sig från andra.

I den 7:e filmen resonerar Denise om hur man skall hantera ogrundade orosanmälningar. Grundtipset är att vara lugn och saklig.

I den 8:e filmen resonerar Denise om vad som händer/gäller om en förälder flyttar iväg med barnet till annan ort mot en förälder/vårdnadshavares vilja.

I den 9:e filmen resonerar Denise om vad man kan göra om den andra föräldern inte följer domstolsbeslut om umgänge och huruvida beslut om verkställighet hjälper.

Den 10:e filmen handlar om hur den som blir utsatt för våld i nära relationer skall kunna freda sig. Advokat Denise Lagerkrantz ger råd till den som blir falskeligen anklagad för våld mot närstående. Tragiskt nog är det inte ovanligt att det förekommer att reglerna som är till för att skydda mot våld i nära relationer missbrukas, vilket tar resurser från verkliga offer och drabbar såväl barn som deras sociala nätverk.

I den 11:e filmen tas upp frågan om vilka upplysningar skall en vårdnadshavare ge till en umgängesförälder? Skyldigheten att lämna upplysningar är mycket begränsad. Utöver viktiga upplysningar inför umgänget finns inga särskilda lagkrav. Förslag är att föräldrarna kommer överens om detta med stöd av medlare eller domstol.

I den 12:e filmen svarar Denise på denna frågeställning: Sett till barnets lika rätt till båda sina föräldrar. Vilka förändringar skulle du önska i systemet som påverkar vårdnadsprocesser?

Den 13:e filmen handlar om situationer då en förälder för ett barn utomlands. I vilket land ska man väcka talan då? Det finns advokatbyråer som är specialiserade på internationell familjerätt.

I den 14:e och sista filmen tar Denise upp frågan om från vilken ålder kan ett barn bo växelvist 50/50 hos sina föräldrar? Och vilka förutsättningar ska uppfyllas? Advokat Denise Lagercrantz belyser hur domstolen ser på växelvis boende och vad som anses vara till barnets bästa.

2. Vårdnadsprocessen

3. Informationssamtalet

4. lagändringar i föräldrabalken från 1 juli 2021

5. Om Barnkonventionens betydelse i vårdnadstvister

6. Om hur barnets vilja beaktas i domstol samt om barn har rätt till egna ombud i vårdnadstvister 

7. Vad gör man om den andra föräldern gör en ogrundad orosanmälan?

8. Vad händer/gäller om en förälder flyttar iväg med barnet till annan ort? 

9. Vad gör jag om den andra föräldern inte följer domstolsbeslut om umgänge?

10. Om falska anklagelser om våld i syfte att få ensam vårdnad

11. Förälders upplysningsplikt

12. “Umgänge med umgängesstöd önskar jag vore möjligt oftare och mer”

13. Internationella vårdnadstvister

14. Växelvis boende