Åtgärdsprogram

Många svårlösta och långa vårdnadsmål är ett bekymmer för hela samhället

Det är dags att reformera familjepolitiken på flera områden. Familjer ser i dag inte ut som de gjorde när föräldrabalken skrevs 1949. Svenska pappor tar ut mer föräldraledighet än några andra pappor i världen. Allt färre barn föds av två gifta föräldrar. Det mesta av samhällets förändringar är positiva men de leder också till nödvändiga förändringar i lagar och hur de tillämpas i praktiken.


Stora mängder svåra vårdnadsmål berör hundratusentals medborgare i alla åldrar – det handlar om rättssäkerhet, jämställdhet inför lagar och regelverk, likabehandling oavsett var du bor i Sverige, suicidprevention och den ökande psykiska ohälsan inte minst hos unga och män, förvaltningspolitikens problem med effektivitet samt arbetsbelastningen vid socialtjänster, familjerätter, domstolar, skolhälsan, vården, kronofogden och polisväsendet.

Socialtjänster och domstolar saknar tyvärr enhetliga rättssäkra metoder och kompetens för att hantera dessa fall. Vården och skolan tyngs av konsekvenserna. Ohälsan, särskilt för unga, försämras. Vi tror det finns ett samband mellan Sveriges höga suicidtal, den höga utskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och och samhällets bristfälliga hantering av vårdnadsmål.

Den snabba internationella kunskapsutvecklingen de senaste åren har inte fått genomslag i Sverige. I stället har familjepolitiken baserats på förenklade stereotyper samt en ojämnställd och diskriminerande genusanalys.

Det finns redan gott om väl utredda förslag på förbättrande åtgärder. Vi vill se en mer verklighetsförankrad politik som beaktar barnperspektivet i en förändrad värld. För barnets bästa intresse.

Vårdnadsmål är resurskrävande och inte i barnets bästa intresse – lagen föråldrad

Kontinuitetsprincipen ska inte kunna vara ett verktyg för den förälder som håller barnet borta från den andra föräldern att ”vinna” fördel i domstol.

Utred instiftande av särskilda familjedomstolar med relevant kompetens.

Skatteverkets schablonmässiga sekretessmarkering måste utvärderas inom någon vecka och beslut måste gå att överklaga.

Tröskeln för skyddat boende ska vara låg men måste just därför utvärderas relativt snabbt så att det inte missbrukas. Rättsläget när en förälder tar med barnet till ett skyddat boende måste klargöras.

Se över lagstiftningen för att undanröja hinder för kommunal samverkan kring den sociala barn- och ungdomsvården.

Klargöra rättsläget när anklagelser om våld och övergrepp förs fram i vårdnads-, boende- och umgängesmål

Undanhållande av barn vid gemensam vårdnad inom Sverige ska anses vara ett grovt brott.

Då en förälder flyttar till en annan bostadsort mot den andra vårdnadshavarens vilja så att vardagsumgänge försvåras ska boendet omedelbart flyttas till den förälder som bor kvar.

Ett känt faderskap ska innebära gemensam vårdnad. Dagens lagstiftning är otidsenlig och diskriminerande.

Domstolens långa handläggningstider är mycket problematisk. Konflikten förvärras och omöjliggör ofta ett beslut som långsiktigt beaktar barnets bästa intresse.

VBUs ÅTGÄRDSPROGRAM

Mer fokus på föräldrarna – mindre press på barnen

Föräldrars separation är de vuxnas ansvar och djupare samtal bör ske med föräldrarna om bland annat barnets behov av båda sina föräldrar och hela sitt sociala nätverk. Samtal med barnen ska bara ske för att man ska kunna utesluta eventuella riskfaktorer.

Utgångspunkt och mål för alla samtal och åtgärder ska vara gemensam vårdnad och växelvis boende.

En förälders ohälsa är ofta en drivande faktor i vårdnadsmål och måste beaktas i vårdnadsprocessen.

Föräldrars beteende och inställning ska dokumenteras i alla möten med socialtjänst och myndigheter.

Nästan alla föräldrar är ”tillräckligt bra” föräldrar

Den förälder som försvårar/omöjliggör barnets kontakt med den andra föräldern och barnets hela sociala nätverk samt säger nej till rekommenderade hjälpinsatser ska anses vara en mindre lämplig vårdnadshavare.

Påstående om en förälders olämplighet ska baseras på fakta och inte på den andra förälderns personliga tyckande. Den förälder som framför grundlösa anklagelser mot den andra föräldern ska mötas av sanktioner och anses vara mindre lämplig vårdnadshavare.

Den förälder som utövar negativ påverkan på barnet gällande den andra föräldern, ska anses vara en olämplig vårdnadshavare. Agerande ska likställas med psykisk misshandel.

Dåligt föräldraskap ska medföra sanktioner.

En underutbildad och överbelastad socialtjänst kan inte klara sitt uppdrag

En riktig första instans ska skapas för att hjälpa föräldrarna att lösa deras problem. Inför multikompetenta team som tillsammans och tidigt ger hjälp och stöd samt ställer krav på föräldrarna att följa fastställt umgängesschema, inte prata illa om den andra föräldern och att delta i de stödåtgärder som erbjuds.

Vårdnadsutredningar måste bli rättssäkra, baseras på fakta och inte på enskilda tyckanden och ryktesspridning. Det ska ske genom att vetenskapliga utredningsmetoder implementeras.

Socialtjänsten saknar kompetens att göra riskbedömningar. De bör det göras av annan myndighet.

Höj statusen och kunskapen inom socionomyrket genom att det införs legitimation för socionomer.

Centralisera utredningar av de svåraste vårdnadstvisterna. Låt tredje part granska ett visst antal vårdnadsutredningar.

Socialtjänsten måste fullgöra sitt ansvar att ”tillgodose” de extra insatser som behövs för att dom om umgänge ska kunna efterlevas. Så som anges i Socialtjänstlagen kap 5, 1§, 9:e strecksatsen.

Socialtjänsten ska genomföra obligatorisk uppföljning av barnets situation 6 och 18 månader efter att vårdnadsutredningen slutförts, för att se utvecklingen för barnets situation samt lära av det som skett.