Enkätundersökning – Erfarenheter av vårdnadstvister

Under 2021 gjordes en enkät bland VBUs medlemmar om hanteringen av vårdnadstvister hos socialtjänst och domstol.

En övergripande slutsats är att hanteringen av vårdnadstvister tar alldeles för lång tid. Det är också tydligt att många av deltagarna i enkäten upplever att socialtjänstens utredningar inte är rättvisande eller rättssäkra.

Undersökningen gjordes bland medlemmar i föreningarna Vårdnad Boende och Umgänge i Sverige (VBU) och Makalösa Barn. 136 föräldrar med erfarenhet av avslutade vårdnadsmål i 43 av Sveriges 48 tingsrätter svarade på 103 frågor.

Några viktiga iakttagelser:

1. Vårdnadsmål tar för lång tid

I snitt tar det 15 månader från stämningsansökan till dom.

Från det att vårdnadsutredningen avslutades till dess att huvudförhandling hölls i domstol gick det i 23% av fallen mindre än fyra månader. För drygt 50% av fallen tog det 5 månader eller mer. 23% anger att det tog mer än 8 månader.

I endast 20% av fallen upprättades det en tidplan för hela målet.

2. Socialtjänstens tar för lång tid på sig

Endast 23% anger att vårdnadsutredningen tog 5 månader eller mindre att slutföra. Lika många anger att den tog 5 till 7 månader och ca 25% anger att den tog över 7 månader att slutföra.

Normalt har socialtjänsten 4 månader på sig av domstolen att göra en utredning.

3. Den långsamma hanteringen leder till försämrad kontakt för barnen

Dryga 50% anger att barns boende ökar hos den förälder som yrkar på enskild vårdnad och att samarbetet saboteras under processens gång.

4. Barnen påverkas under vårdnadsmålens gång

Under vårdnadsmålens gång är det tydligt att majoriteten av alla barn påverkas negativt av den ena föräldern. 69% anger att det sker en mycket stark påverkan.

5. Orosanmälningar används som inlagor i domstol

87% har svarat att det förekommer orosanmälningar till socialtjänsten. 58% anger att orosanmälningar används som anklagelser i inlagor och framställan i rätten.

41% av anmälningarna kommer från nätverk till den ena parten. Cirka 50% av svaren anger även att polisanmälningar förekommer.

6. Falska anmälningar är mycket vanliga

70% av svaren anger att det förekommer lögnaktiga eller falska orosanmälningar.

7. Vårdnadsutredningarna är inte sakliga och rättssäkra

Över 50% av alla svarande anger att vårdnadsutredningen är mycket missvisande om den faktiska situationen och därmed inte ger ett rättvisande förslag till beslut.

Cirka 50% svarar att de anser att vårdnadsutredningen inte är saklig, opartisk och rättssäker.

8. Ombud använder osakliga argument

Omkring 80 % anger att motpartsombuden utövar svartmålning och anger barnets vilja och obefintlig samarbetsförmåga som skäl till att deras klient ska få ensam vårdnad.

Att barnets vilja skall avgöra – även i unga år – åberopas av ombud då barnet har mer tid hos klienten.

9. Uppföljning görs endast undantagsvis

7% av föräldrarna angav att de blivit kallade till uppföljning hos socialtjänsten efter domen. 80% av föräldrarna svarade att de önskat en uppföljning efter domen.

En fullständig presentation av enkätens resultat kan laddas ner här.

För frågor vänligen kontakta Föreningen Vårdnad Boende och Umgänge i Sverige (VBU).