Hovrätt går emot Tingsrätt och ger vårdnaden till pappan

Pappa får ensam vårdnad enligt dom av Svea hovrätt – mamman fick ensam vårdnad enligt dom av Stockholms tingsrätt, HD har beslutat att ej meddela prövningstillstånd.

Båda föräldrarna begärde ensam vårdnad av en flicka född 2013 och en pojke född 2017.

Mamman gjorde bl.a. gällande att pappan var olämplig för att han begått sexuella övergrepp mot flickan. Pappan å sin sida har hävdat bland annat att mamman misshandlat honom, otillbörligt påverkat barnen och inte tillgodosett att barnen fått en nära och bra kontakt med sin pappa.

Mamman anmälde pappan för såväl misshandel av sig och barnen som sexuella övergrepp mot det ena barnet. Förundersökningen blev nerlagd dels på grund av att det inte ens fanns misstanke om brott dels på grund av bristande bevisning.

Vårdnadsmålet kom i huvudsak att handla om de påstådda sexuella övergreppen.

I tingsrätten hördes psykologer från BUP. De hade även skrivit ett utlåtande och angett att flickan var trovärdig i sina utsagor. Hennes berättelse är åldersadekvat och flickan gjorde ett gediget och trovärdigt intryck.

Tingsrätten dömde till ensam vårdnad gällande mamman. Två nämndemän ville att pappan skulle tillerkännas ensam vårdnad.  I domskälen gör tingsrätten i första hand en riskbedömning och anger: ”att det inte kan uteslutas att det finns en risk att barnen skulle fara illa om vårdnaden var gemensam, flyttas över till pappan eller om de skulle bo hos honom alternativt få visst umgänge med honom.” I anslutning härtill säger tingsrätten vidare ”enligt tingsrättens bedömning i denna fråga är de uppgifter som de ovan nämnda professionella aktörerna i princip enhetligt har berättat om i målet av sådan tyngd att tingsrätten inte kan bortse från dessa.”

Tingsrätten säger också att ”det finns en risk för att barnens mående och utveckling vid gemensam vårdnad, ensam vårdnad eller boende hos pappan. Inte heller kan det bli tal om något umgänge(Stockholms tingsrätt, mål T 14619-21)

Hovrätten går emot Tingsrätten

Pappan klagade till Svea Hovrätt som avgjort målet och ändrat tingsrättens dom på så sätt att pappan tillerkänns ensam vårdnad. Barnen får rätt till umgänge med sin mamma enligt fastslagen plan. Hovrätten ändrar alltså tingsrättens dom.

Hovrätten konstaterar att två av psykologerna som hörts i målet har bedömt flickan som trovärdig. Hovrätten säger vidare bl.a. ”Man ifrågasätter inte att psykologerna gjort en korrekt bedömning av flickans trovärdighet utifrån de kriterier de har utgått från när bedömningen gjorts. Psykologernas bedömningar har utgått från ett vårdperspektiv och görs inte utifrån de kriterier som domstolar utgår från när förhörspersoners trovärdighet bedöms. Detta är naturligt och ligger helt i linje med att BUP är en vårdenhet, vars uppgift inte är att bedriva brottsutredningar och inte heller att bedöma en patients trovärdighet. Det ska tilläggas att ingen av psykologerna har redovisat några detaljer i vad barnet (namnet utskrivet i domen) ska ha berättat för dem. Därtill har psykologerna haft kontakter med flickans mamma (namnet utskrivet i domen), vars trovärdighet av hovrätten bedöms som mycket låg

Hovrätten uppger att det även finns uppgifter i målet som tyder på att flickans ovilja att ha kontakt med sin pappa kan bero på påverkan från mamman. (Svea hovrätt, mål T 9375-23.)

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. (Högsta domstolen, mål T 314-24)