Hovrätt dömer pappan till boendeförälder

Hovrätt går emot utredning och dömer pappan till boendeförälder, mamma som försvårat samarbete får omfattande umgänge

Göta hovrätt T 3341-21

Datum för domslut 2022-06-03

Hovrätten betonade att barnets bästa ska vara den vägledande principen vid alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge, enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till barnets behov av kontakt med båda föräldrarna och risken för att barnet utsätts för övergrepp eller far illa.

Ett centralt tema i rättegången var balansen mellan barnets behov av en nära och god relation med båda föräldrarna och det så kallade kontinuitetsprincipen – barnets behov av stabilitet. Hovrätten uttryckte att det i vissa fall kan vara värt de omställningsproblem som kan uppstå vid en förändring av boendet för att säkerställa en fungerande relation med båda föräldrarna.

I det specifika fallet föreslog en utredning som tingsrätten inhämtade att dottern skulle fortsätta bo med mamman. Den huvudsakliga motiveringen var att dottern alltid bott med mamman och det inte fanns skäl att förändra detta. Hovrätten fann emellertid att denna beslutsgrund var otillräcklig.

Mammans beteende ifrågasätts

Mammans beteende under processen väckte frågor. Trots att hon inte hindrat fastställt umgänge med pappan, påvisade hon en ovilja att främja relationen mellan far och dotter. Det fanns oro från hennes sida om dotterns hälsa och ogrundade anklagelser mot pappan om vanvård, vilka hovrätten bedömde kunde skada relationen mellan far och dotter på lång sikt.

Å andra sidan, trots tidigare begränsat umgänge, framstod pappan som en förälder som kunde tillgodose dotterns behov av omvårdnad, trygghet och relation med båda föräldrarna. Hovrätten ansåg att det var troligt att han skulle ge dottern en god kontakt med sin mamma om han blev den primära vårdnadshavaren.

Sammanfattningsvis beslutade hovrätten att det bästa för dottern, med tanke på omställningsproblemen, var att hon skulle bo stadigvarande hos sin pappa.

Beträffande umgänge var parterna överens om villkoren och frekvensen av dotterns umgänge med mamman. Umgänget med mamman är omfattande, ca 10 dagar per månad vilket är väldigt nära växelvist boende.  Hovrätten bestämde i enlighet med denna överenskommelse. Dock, när det gällde transporten för umgänge, gav hovrätten förslaget att överlämningar skulle vara så effektiva som möjligt med tanke på avståndet mellan föräldrarnas bostäder, och just nu endast pappan hade kapacitet att säkerställa detta med bil.