Brev till deltagare Civilutskottets öppna sammanträde

VBU inlaga till Civilutskottet

Skrivelse till Civilutskottet med anledning av det öppna sammanträdet om vårdnad, boende och umgänge i september 2023. 

Vi har tagit del av civilutskottets sammanträde gällande vårdnadstvister och våld i nära relationer och vill därför bidra med kunskap och erfarenheter som vi menar är relevant för de aktuella frågeställningarna. 
Rent generellt är vår uppfattning att myndigheternas hantering av de problem som finns kring vårdnad, boende och umgänge är väl kända och utredda. Det är alltså hög tid att gå från svepande formuleringar om till exempel barnets bästa till konkreta förändringar i myndigheternas instruktioner och arbetssätt.