Föräldraguide

Första hjälpen – Vårdnadstvister

Vi har tagit fram Första hjälpen, en guide för dig som snabbt vill känna stöd, lära dig mer om vårdnadstvister och få tips på hur du kan hantera dessa.

Följ denna guide

Vi rekommenderar dig att följa denna guide och att klicka på länkarna för att läsa om utvalda områden. Om du inte hoppar över något kapitel blir du bättre rustad, då kommer du bättre kunna hantera det du går igenom.

 

För att du ska klara av att hantera en vårdnadstvist

– isolera aldrig dig eller tro att du ska hantera tvisten på egen hand
– se till att du har någon som du kan prata med, gärna familjemedlemmar eller nära vänner
– prata med någon som förstår det du går igenom (det är inte lätt för alla att förstå)

Släpp kontrollen – ett av det svåraste

– släpp taget om det du inte kan kontrollera
– det är tyvärr mycket i en vårdnadstvist som du inte kommer kunna kontrollera
– är du i stort behov av ha kontroll?

Förbered dig på att det tar lång tid

– en vårdnadstvist varar normalt i 1 – 3 år

Saker som försvårar en tvist

– är om ni har hög konfliktnivå
– är om falska anklagelser används
– är om någon förälder undanhåller era gemensamma barn

Skriv dagbok

– man tror ofta att man kan hålla allt färskt i minnet, gör inte det misstaget
– skriv dagbok och anteckna alla händelser som har med konflikten/tvisten att göra
– gör anteckningar efter möten med ditt ombud
– gör anteckningar efter möten med socialtjänst eller andra myndigheter
– gör anteckningar om uteblivna umgängen
– gör anteckningar om andra avgörande händelser
– om du periodvis upplever att det är påfrestande, skriv kortfattat om detta
– beställ PappaBarns anteckningsbok här

Om du inte sover om nätterna

– för att tankarna far runt i huvudet
– ha ett block vid sidan av din säng
– skriv ner det du funderar på eller inte vill glömma
– då avlastar du din hjärna
– det blir enklare att slappna av och att somna om
– dagen efter sorterar du nattens anteckningar i två högar
– en hög med saker du kan påverka
– en hög med saker du inte kan påverka
– de anteckningar du kan påverka genomför du
– de anteckningar du inte kan påverka arkiverar du, men släng dem inte

Se alltid till att du har en fungerande vardag

– var vaksam på utmattningssymtom
– orkar du arbeta eller sjukanmäler du dig

Medföljare

– Ha alltid en medföljare med dig när du möter socialtjänsten
– Läs om medföljare här

Flerpunktersprogram - Åtgärdspaket

VBU har tagit fram ett flerpunktersprogram, ett åtgärdspaket som vi bearbetar politiker och beslutsfattare med.

Vi måste ändra synsätt och regelverk som idag hanterar vårdnadsprocesser, vi måste se till att barn får likvärdig rätt till båda sina föräldrar. Vi måste se till att göra det bra för barnen, vi måste göra det NU!

Mer fokus på föräldrarna

Mer fokus och krav på föräldrarna, mindre press på barnen:

 • Föräldrarna ohälsa/hälsa ska fastställas innan vårdnadsprocessen startar.
 • Förälders(ars) ohälsa ofta en drivande faktor i vårdnadstvister.
 • Föräldrars separation är de vuxnas ansvar och djupare samtal bör ske med föräldrarna om bland annat barns behov av båda sina föräldrar och hela sitt sociala nätverk. Samtal med barnen ska bara ske för att man ska kunna utesluta eventuella riskfaktorer.
 • Utgångspunkt och mål för alla samtal och åtgärder ska vara gemensam vårdnad och växelvist boende.
 • Föräldrars beteende och inställning ska dokumenteras i alla möten med socialtjänst och myndigheter.

Dåligt föräldraskap

Dåligt föräldraskap ska medföra sanktioner:

 • Den förälder som försvårar/omöjliggör barns kontakt med den andra föräldern och barnets hela sociala nätverk samt säger nej till rekommenderade hjälpinsatser ska anses vara en olämplig vårdnadshavare.
 • Kontinuitetsprincipen ska inte kunna vara ett verktyg för den förälder som håller barnet borta från den andra föräldern, att ”vinna” fördel i domstol. Barn skolas in på dagis under 1-2 veckor och det med främmande personal. Ökning av umgänge med en förälder ska ske på några få veckor.
 • Påstående om en förälders olämplighet ska baseras på fakta och inte på den andra förälderns personliga tyckande. Den förälder som framför grundlösa anklagelser mot den andra föräldern ska mötas av sanktioner och anses vara olämplig vårdnadshavare.
 • Den förälder som utövar negativ påverkan på barnet gällande den andra föräldern, ska anses vara en olämplig vårdnadshavare. Agerande ska likställas med misshandel (psykisk).
 • Den förälder som systematiskt försvårar umgänge, säger nej stöd och hjälp, baktalar den andra föräldern, framför grundlösa anklagelser eller försvårar kommunikation ska fråntas vårdnaden.

Riktig förinstans

Skapa en riktig förstainstans som löser föräldrarnas problem;

 • En riktig förstainstans ska skapas för att hjälpa föräldrarna att lösa deras verkliga grundproblem. Det ska ske genom nödvändiga och tidiga insatser där det ställs krav på föräldrarna, exempel; att följa fastställt umgängesschema och inte prata illa om den andra föräldern.
 • Centralisera utredningar av svåra vårdnadstvister och inför multikompetenta team som tillsammans och tidigt ger hjälp och stöd samt ställer krav på föräldrarna att sätta barnets behov av båda föräldrarna i fokus.
 • Vårdnadsutredningar måste bli rättssäkra, baseras på fakta och inte på enskilda tyckanden och ryktesspridning. Det ska ske genom att vetenskapliga utredningsmetoder implementeras.
 • Då socialtjänsten inte har kompetens att göra riskbedömningar, bör det göras av annan myndighet.
 • Socialtjänsten måste fullgöra sitt ansvar att ”tillgodose” de extra insatser som behövs för att dom om umgänge ska kunna efterlevas. Så som anges i Socialtjänstlagen kap 5, 1§, 8:e strecksatsen.
 • Socialtjänsten ska genomföra obligatorisk uppföljning av barnets situation 6 och 18 månader efter att vårdnadsutredningen slutförts, för att se utvecklingen för barnets situation samt lära av det som skett.

Lagändringar

 • Konfliktdrivande lagar, till exempel att samarbetsproblem är grund för ensam vårdnad ska bort.
  Undanhållande av barn vid gemensam vårdnad inom Sverige ska anses vara ett grovt brott.
 • Vid barns födelse utom äktenskap ska gemensam vårdnad gälla.
 • Skatteverkets beslut om sekretessmarkering för barn under gemensam vårdnad ska omprövas inom 2-3 v, då synnerliga skäl ska uppvisas.
 • Beslut om sekretessmarkering måste vara möjligt att överpröva.
 • Det ska bli enklare att få verkställighet med vite mot den förälder som inte följer domslut.
 • Då en förälder flyttar till en annan bostadsort, mot den andra vårdnadshavarens vilja ska boendet omedelbart flyttas till den förälder som bor kvar.

Stöd oss - bli medlem du också!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Förtroendevalda

Matts Hertsberg - Stockholm

Ordförande

Anders Fors - Stockholm (vice ordförande)

Ledamot

Magnus Jönsson - Östergötland (kassör)

Ledamot

Sverker Sikström - Skåne

Ledamot

Farouk Medina - Stockholm

Ledamot

Gunnel Alderholm - Västra Götaland

Ledamot

Mårten Steen

Ledamot

Malin Gustavsson - Stockholm

Suppleant

Niclas Collen

Suppleant

Kassör

Magnus Jönsson – Östergötland
E-post:  kassor@vbu-se.se

Revisor

Hans-Ivar Olsson – Stockholm
E-post:  hans-ivar.olsson@vbu-se.se

Revisorssuppleant

Jörgen Linse
E-post: jorgen.linse@gmail.com 

Valberedning

Clemens Åhfeldt (sammankallande) – Stockholm
E-post:  clemens.ahfeldt@nmyacht.se    Tel:  073 – 500 18 88

Börje Eriksson – Stockholm
E-post:  borje.99@gmail.com    Tel:  070 – 792 40 92

VBUs lokala möten

Söker du stöd eller har du frågor om din egen situation, då ska du kontakta lokalgruppen. Vi kommer stödja dig i den omfattning vi kan, Kontakta oss!

På VBUs lokalgruppsmöten får man som medlem gärna ta med sig en stödperson. Ta med din sambo, maka/make eller annan nära anhörig. Det kan ibland kännas skönt att ha med någon man känner när man som förälder pratar om sin situation. Det kan också underlätta för en förälder om dess omgivning får större förståelse för vad man går igenom genom att vara med och lyssna på andra i samma situation. Meddela oss innan.