En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna. Om inte den gemensamma vårdnaden för ett barn upplöses i samband med en skilsmässa fortsätter den automatiskt även efter äktenskapsskillnaden. Domstolen måste emellertid i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam, se 6 kap. 3 § andra stycket FB. Motsätter sig däremot båda föräldrarna att den gemensamma vårdnaden fortsätter efter skilsmässanär domstolen skyldig att upplösa den och anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, 6 kap. 5 § andra stycket FB.