I 5 kap. 1 § SoL finns särskilda bestämmelser om socialnämndens ansvar för barn och unga. Nämnden ska bland annat i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver. För att kunna ta detta ansvar behöver socialnämnden information från såväl privatpersoner som myndigheter och yrkesverksamma som har kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Även uppgifter som är obestyrkta eller svårbedömbara ska anmälas, om de tyder på att ett barn kan vara i behov av skydd eller stöd från socialtjänsten. Det behöver således inte vara klarlagt att ett barn behöver skydd eller stöd utan det räcker med att det finns en misstanke om att det kan finnas ett sådant behov (14 kap. 1 § SoL). Anmälningsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år.

Alla har ansvar för att barn inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt. Det finns en lagstadgad rekommendation till var och en att anmäla sådana förhållanden om barn som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (14 kap. 1 § första stycket SoL).