Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter
eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Det talas om barnets bästa i FN:s Barnkonvention, föräldrabalken, socialtjänstlagen och hos Barnombudsmannen.

Barnets bästa är ett dynamiskt begrepp som ska utgå från varje enskilt barn. Det finns alltså inte en given mall, det är också upp till varje utredare att göra egna tolkningar. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals.

Att barnets bästa ska vara avgörande innebär att inget annat intresse, som t.ex. föräldrars rätt till umgänge med barnet eller rättvisa mellan föräldrarna, får sättas före barnets bästa.