Med begreppet boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där det normalt bor. Att barnet är tillfälligt borta med anledning av till exempel ferier saknar betydelse. Om föräldrarna har gemensam vårdnad kan de själva besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med, utan inblandning av vare sig domstol eller socialnämnd. Om föräldrarna inte kan enas, eller när de vill få sin överenskommelse om barnets boende fastställd av domstolen, kan domstolen besluta i frågan.