Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen) gäller mellan EU-länderna. Bryssel II-förordningen är avsedd att tillämpas på alla frågor om föräldraansvar, inklusive olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn, i internationella situationer inom EU. Av förordningen framgår vilken
medlemsstats myndigheter som får besluta i frågorna och den reglerar även hur ett beslut i en medlemsstat kan erkännas och verkställas i en annan medlemsstat. Bryssel II-förordningen är direkt tillämplig i Sverige och kompletteras genom lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen.