Fingerade personuppgifter innebär att en person får byta identitet genom att använda andra personuppgifter än de verkliga. Detta kan enligt 1 § lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter bli aktuellt för den som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet. Ett sådant medgivande kan begränsas till viss tid och det får inte lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd genom kvarskrivning eller på annat sätt. Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en familjemedlem som personen varaktigt bor tillsammans med.