Föräldrabalken skiljer mellan två ställföreträdarfunktioner för barn: vårdnad och förmynderskap. Av 12 kap. 1 § första stycket FB framgår att förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna, till dess att barnet fyller 18 år. I övrigt företräder förmyndaren barnet när detta enligt lag inte ska göras av någon annan (12 kap. 1 § tredje stycket FB). Vanligtvis är föräldrarna eller den som är barnets vårdnadshavare också dess förmyndare. En förälders ställning som förmyndare följer utan särskilt beslut av att föräldern är vårdnadshavare för barnet (10 kap. 2 § FB). Av lagstiftningen framgår att en omyndig vårdnadshavare dock inte kan vara förmyndare för sitt barn (10 kap. 1 § FB). Om barnet gifter sig innan det har fyllt 18 år kvarstår förmynderskapet, vilket framgår av 10 kap. 4 § FB.