Konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). Syftet med konventionen är att stärka skyddet för barn i internationella situationer. Konventionen reglerar främst vilket lands myndigheter som är behöriga när det gäller att vidta åtgärder för att skydda ett barn. När det gäller bortförda och kvarhållna barn slår konventionen fast att myndigheterna i det land där barnet bodde innan det blev olovligen bortfört eller kvarhållet, fortfarande ska vara behöriga att fatta beslut som rör barnet, till dess att barnet fått hemvist i det nya landet och vissa andra förutsättningar är uppfyllda.

Konventionens officiella namn är Konvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.