Enligt 1 § lagen (1988:688) om kontaktförbud kan en person förbjudas att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att den person förbudet ska gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda. När man bedömer huruvida det finns en sådan risk ska särskilt beaktas om den person förbudet ska gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. Om syftet med ett kontaktförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd får förbud inte meddelas. Ett kontaktförbud omfattar inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade.