Polishämtning innebär att tingsrättens beslut om verkställighet av ett avgörande om vårdnad, boende eller överlämnande av barn sker genom att barnet hämtas med hjälp av polismyndigheten. Polishämtning bör bara ske i undantagsfall för att undvika att barnet lider allvarlig skada. Domstolen får bara besluta om hämtning om verkställighet annars inte kan ske eller om hämtning är nödvändig.