Ett antagande som gäller så länge inget annat visats.

Exempel på presumtioner i lagstiftningen:

När ett barn föds av en gift kvinna presumeras den äkta mannen vara barnets far (FB 1:1)
När en arbetstagare har anställts av en arbetsgivare presumeras anställningen gälla tills vidare (3 § AvtL)
När en presumtion motbevisas talar man om att presumtionen brutits.