I mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge är huvudprincipen att vardera parten bär sin egen rättegångskostnad. En part som orsakar en onödig rättegång eller gör sig skyldig till vårdslös eller försumlig processföring under rättegången kan dock åläggas att helt eller delvis betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 3 och 6 §§ RB). En part kan också i andra fall helt eller delvis tvingas att betala motpartens rättegångskostnader, till exempel om en förälder (som inte har vårdnaden) gång på gång utan framgång väcker talan om att få vårdnaden överflyttad till sig (6 kap. 22 § andra stycket FB).

Kontrollera med ditt försäkringsbolag, ärende om vårdnad, boende eller umgänge täcks av din hemförsäkring. Tänk på att villkoren kan skilja för olika försäkringsbolag. Om du är med om skilsmässa och vårdnadstvist under samma år (två ärenden) är det inte alltid din försäkring täcker båda.