Om samboförhållandet upphör för föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn fortsätter vårdnaden automatiskt att vara gemensam. Vill en av dem eller båda föräldrarna att den gemensamma vårdnaden ska upplösas kan en av dem eller båda väcka talan i domstol om detta (6 kap. 5§ FB). De kan också upprätta ett skriftligt avtal om att en av dem ska ha vårdnaden. Avtalet gäller under förutsättning att socialnämnden kan godkänna det (6 kap. 6 § FB).