Vårdnadshavaren svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder och utveckling och övriga omständigheter (6 kap. 2 § andra stycket FB). I detta tillsynsansvar ligger naturligtvis att skydda barnet så att det inte skadar sig självt eller skadas av någon annan eller något annat. Den rätt till ett privatliv och skydd mot insyn som barnet har som en följd av 6 kap. 1 § FB kan dock inskränkas för att vårdnadshavarna ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet. Vårdnadshavarna kan till exempel behöva genomsöka barnets privata tillhörigheter eller till och med öppna brev som har adresserats till barnet, om det behövs för att skingra eller få bekräftat misstankar om att barnet deltar i något som kan vara skadligt för barnet eller på annat sätt är olämpligt.

Tillsynsansvaret i 6 kap. 2 § andra stycket FB går emellertid längre och inkluderar också den tillsyn över barnet som behövs för att hindra att barnet orsakar skada för någon annan. Försummelse i avseenden som orsakar skada medför skadeståndsskyldighet för vårdnadshavaren. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna tillsynsansvar för barnet. I praktiken är det dock den förälder som barnet för tillfället vistas hos som kan utöva ett tillsynsansvar och också blir skadeståndsansvarig om något inträffar som beror på att föräldern försummat tillsynen.