Om en förälder utan godtagbara skäl motarbetar den andra förälderns möjligheter att utöva umgänge med barnet kallas detta för umgängessabotage. Utgångspunkten i lagstiftningen är att den förälder som barnet inte bor hos medverkar till att umgänget kommer till stånd. Umgängessabotage kan vara en omständighet som gör att vårdnaden eller boendet bör omprövas, vilket följer av 6 kap. 2 a § FB. Det avgörande är dock inte omfattningen av umgängessabotaget, utan domstolen ska ta sikte främst på risken för att det upprepas i framtiden.