Underhållsstöd finns i tre olika former: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag och underhållsstöd vid växelvis boende. Underhållsstöd för barn betalas under vissa förutsättningar ut av Försäkringskassan till den förälder som barnet bor hos och ersätts av den underhållsskyldiga föräldern efter förmåga till Försäkringskassan. När den förälder som inte bor med barnet betalar ett underhållsbidrag som understiger underhållsstödsbeloppet kan barnet har rätt till utfyllnadsbidrag, se 18 kap. 21 § SFB. Om barnet har fyllt 18 år kan förlängt underhållsstöd i vissa fall utgå om barnet studerar. Förlängt underhållstöd betalas ut direkt till den studerande, längst till och med juni det år barnet fyller 20 år. En förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. SFB, anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet (7 kap. 2 a § FB). Eventuell mellanskillnad, om det avtalade eller i dom fastställda underhållsbidraget överstiger underhållsstödet, betalas direkt till boföräldern av den betalningsskyldiga föräldern.