Domstolen har möjlighet att besluta att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna om det bedöms vara det bästa för barnet. Med växelvis boende menas vanligtvis att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Har föräldrarna gemensam vårdnad kan de avtala om att barnet ska bo växelvis hos dem. Barnet kan dock bara vara folkbokfört hos en förälder. En grundläggande förutsättning för denna boendeform är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Föräldrarna måste också bo förhållandevis nära varandra. Barnet ska till exempel inte behöva byta mellan olika förskolor.

I NJA 1998 s. 267 har Högsta domstolen slagit fast att ett barn som endast bor hos den ena föräldern en tredjedel av tiden inte anses bo växelvis. Då är det istället fråga om umgänge.