Regler om verkställighet av domstols dom eller beslut eller av socialnämnden godkänt avtal om vårdnad, boende eller umgänge samt överflyttning av barn i vissa andra fall finns i 21 kap. FB och i förordningen (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden (FV). Verkställighet innebär att vad domstolen bestämt och vad föräldrarna kommit överens om i ett avtal rörande vårdnad, boende eller umgänge genomförs.