I förarbetena framförs att det huvudsakliga tvångsmedlet bör vara vite. Vitet ska fastställas till ett belopp som, med hänsyn till vad som är känt om partens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter, kan antas få parten att följa föreläggandet. Ett vitesföreläggande angående umgänge kan avse antingen ett visst umgängestillfälle eller för en tid framåt, så kallat löpande vite. Föreläggande vid vite att överlämna barn till vårdnadshavare har ansetts kunna meddelas trots att den mot vilken föreläggandet riktades bodde utomlands.