Remissyttranden

Yttrande 2023-05-02

Betänkandet SOU 2022:71 – Tryggare hem för barn

Yttrande 2021-10-26

Betänkandet SOU 2021:56 – Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall – Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige.

Yttrande 2020-11-30

Departementspromemoria DS 2020:18 – Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Yttrande 2020-11-12

Departementspromemoria DS 2020:16 – Stärkt barnrätts-perspektiv för barn i skyddat boende – Förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång

Yttrande 2019-02-26

Betänkande SOU 2018:68 – Utredningen om faderskap och föräldraskap

Yttrande 2018-05-10

SOU 2017:112 om barn i skyddat boende. Remissvar från föreningen PappaBarn

Yttrande 2017-05-28

Betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! – En utvärdering av 2014 års vårdnadsutredning