Boktips

VBU har sammanställt en lista med boktips som berör relevanta ämnen för dig som befinner dig i en konflikt med ditt barns andra förälder.

Här hittar du tips på böcker om vill läsa mer om separation, vårdnadstvister och barns rättigheter. Här kan du även ladda hem kostnadsfria publikationer.

boktips
Boktips vårdnad boende umgänge

Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Inbunden, Svenska, 2020, Norstedts juridik
av Mats Sjösten

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets rätt att komma till tals, vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare, vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge, vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal, vårdnadens utövande, förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge, samt förfarandet i ärenden om verkställighet.

Boken har blivit ett standardverk. I denna femte upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. Samtliga kapitel har varit föremål för uppdateringar och omarbetningar. Nya avsnitt har tillkommit i olika frågor. En stor mängd nya domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras.

Vårdnad, boende och umgänge riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger frågor inom dessa områden och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.

Föräldraalienation

Barn som tvingas välja bort en förälder: föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter.

Häftad, Svenska, Nyutgåva 2023, Norstedts juridik
av Anna Lytsy och Christina Bergenstein

OBS Ny utgåva 2023!

Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper avsevärda risker på både kort och lång sikt.

“Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter” vänder sig till såväl professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar inom till exempel socialtjänst, rättsväsende och barnpsykiatri, som till drabbade familjer och andra som är i behov av kunskap om fenomenet. Kunskap och redskap för att hjälpa barn och familjer som är indragna i föräldraalienation finns: både i form av forskning, klinisk erfarenhet och etablerade identifikationskriterier och behandlingsmetoder. Boken består av fyra delar:

  • En faktadel utifrån den i dag relativt omfattande internationella kunskap som finns om föräldraalienation.
  • En genomgång av de rättsregler som är tillämpliga i Sverige.
  • Intervjuer med svenska forskare och professionella från olika yrkesarenor, med erfarenhet av föräldraalienation.
  • Fallbeskrivningar från Sverige i form av intervjuer med utmanövrerade föräldrar.OBS

Jag ska se till att barnen hatar dig

Ljudbok, Svenska, 2023, Vibery Audiobooks
av Lovisa Dahl

Boken handlar om en mammas kamp för att återupprätta en bra kontakt med sina barn efter en separation där pappan alienerar barnen från sin mamma.

Den beskriver de hinder som finns hos socialtjänsten och avsaknaden av kompetensen för att få den hjälp som behövs vid denna allvarliga psykiska misshandel av barn samt förälder. Den går även lite in på vad som karakteriserar föräldraalienation samt dess kännetecken i beteenden. Boken tar vidare upp hur man i Sverige idag kan åstadkomma en förbättring och vad man som drabbad kan tänka på för att hantera situationen. I boken beskriver även ett drabbat barn hur det upplevt alienationen när det nu har kunnat ta sig ur en del av misshandeln.

Sammanfattat är det en bok väl värd att läsa eller lyssna på för att förstå hur en alienation kan te sig samt svårigheterna i dagens Sverige att komma till rätta med problemet. Den ger även lite handfasta tips på vad man i dagens situation kan åstadkomma.

boktips föräldrar som beter sig illa

Föräldrar som beter sig illa

Häftad, Svenska, 2018, CreateSpace
av Jennifer J. Harman PhD  och Zeynep Biringen PhD

Föräldraalienation påverkar så många som 22 miljoner familjer i USA, såväl intakta som separerade och skilda, och ytterligare miljontals familjer världen över. Föräldraalienation hör ihop med allvarliga trauman i flera generationer och bryter ned friska föräldra-barn-förhållanden, det större familjenätverket och sociala nätverk. Trots att så många familjer och gemenskaper påverkas av problemet är det många människor (inklusive berörda yrkesverksamma) som antingen inte vet vad det är, aktivt förnekar att problemet existerar om de har hört talas om det eller passivt står bredvid och tittar på när barn blir allt mer alienerade från sina kärleksfulla, välfungerande familjer.

boktips barnets rätt till familjeliv

Barnets rätt till familjeliv : 25 svenska fallstudier av föräldraalienation

Häftad, Svenska, 2013, 3V-Värna Vårda Vörda-förlaget
av Lena Hellblom Sjögren

– Vad skulle du säga om pappa kom hem igen då?
– …lite kul.
– Lite kul…mm, vad skulle du göra då?
– Skulle jag krama om honom.


Efter ett halvår utan kontakt med pappa, säger den 5-årige pojken i ett nytt polisförhör föranlett av mamman upprepade ogrundade sexualbrottsanklagelser.- Varför träffar du inte pappa?


– För vi har ju skilts

”Barnets rätt till familjeliv” innehåller verklighetsskildringar, t ex om en pojke 7 år som då han kommer från sina pappaveckor berättar för sin mamma om hur hans äldre halvbror river och slår honom, hotar slå ihjäl honom och drar honom i snoppen. Mamman går till läkare, som dokumenterar rivskador och hans egna uppgifter, läkaren anmäler oro till socialtjänsten. Pappan, son till förre socialnämndsordföranden, säger att det är mamman som är störd och hjärntvättar pojken att säga att dumma saker händer hos honom. Socialtjänsten tror alltmer på pappan. Mamman börjar svartmålas.

Pojken avskiljs den 17 juli 2006 från sin mamma och tvångsomhändertas med hjälp av Lagen om Vård av Unga med placering hos sin pappa. Där hålls han i total isolering, också sedan Kammarrätten har upphävt LVU, och efter att tingsrätten har fattat beslut om fortsatt gemensam vårdnad. Pojken förbjöds av sin pappa att tala i telefon med sin mamma, och att leka med kamraterna han hade hos sin mamma.

Efter sex veckors isolering hos sin pappa sa han, enligt socialtjänsten att han hellre skulle ta livet av sig än träffa sin mamma igen. Detta slag av obefogat avskiljande, otillbörlig påverkan utifrån en oförsonlig fientlighet utgör psykisk barnmisshandel. Det är en internationell expertis alltmer enig om. Men i Sverige vill inte ansvariga myndigheter och organisationer erkänna existensen av denna företeelse som brukar kallas föräldraalienation. I boken finns forskning redovisad med referenser.

boktips att skiljas med barn

Att skiljas med barn

Inbunden, Svenska, 2018, Bonnier Fakta
av Malin Bergström

Hur berättar man för barnen att man ska separera? Mår små barn verkligen bra av att bo växelvis hos sina föräldrar och ständigt flytta mellan två hem? Hur ska man kunna vara bra vuxna förebilder när man är oense om allt? Det är några av frågorna du kommer att få svar på i boken.

Boktips Familjerättspsykologi Vårdnadstvister

Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister

Häftad, Svenska, 2018, Vulkan
av Leonard Ngaosuvan

Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt. Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i tingsrättsförhandlingar samt stödjer föräldrar i kontakten med familjerätten.

Boken introducerar ett nytt fält, familjerättspsykologi, och belyser olika psykologiska aspekter på vårdnadstvister. Dessutom, boken innehåller populärvetenskapliga beskrivningar av konstruktiva förslag till förbättringar för familjerättens utredningar i vårdnadstvister. Boken riktar sig främst till socialtjänstens medarbetare, men kan också läsas av alla som är intresserade av familjerätt.

boktips sveket

Sveket

Inbunden, Svenska, 2018, Begander
av Bertil Begander

Bertil Begander är verksam som advokat i Malmö, han har arbetat med familjerätt i 25 år. I denna debutroman berättar Bertil om sin frustration över rättssystemet. Bertil menar att det är ett stort svek från både samhället och politikernas sida att det finns barn som inte får träffa den ena föräldern.

– I de flesta fall handlar det inte om att någon föräder begått något övergrepp. Det handlar istället om att någon av föräldrarna träffat en ny partner och vill ha bort den tidigare partnern ur sitt liv.

Familjethrillern Sveket är en gripande berättelse, byggd på sann historia, om en pappa som slåss mot det svenska rättssystemet om rätten till kontakt med sin egen älskade son.

boktips gråter när ingen ser

Gråter när ingen ser

Storpocket, Svenska, 2019, Isaberg förlag
av Gert Nathaliespappa

Ute i det svenska samhället finns det måna skilsmässobarn som i detta nu saknar någon av sina föräldrar. Och för varje skilsmässobarn som saknar en förälder finns det en förälder som bara har minnena kvar.

I samarbete med föreningen VBU och Isaberg Förlag har boken sänts till ett antal ledamöter i Sveriges Riksdag. Detta beror på att boken innehåller en fråga till våra 349 folkvalda:

– När ska ni skapa förutsättningar som garanterar att alla skilsmässobarns behov av och rätt till båda sina föräldrar tillgodoses?

boktips narcissistens speglar

Narcissistens speglar - Om narcissister för anhöriga och vårdpersonal

Häftad, Svenska, 2015, Studentlitteratur AB
av Gunilla Nilson och Thomas Silfving

De som speglar en narcissistisk person dras lätt in i förföriska, snärjande och utnyttjande situationer. Gränsen mellan ett sunt och osunt beteende blir otydlig. Hur ska man bemöta en person med en narcissistisk problematik? Och hur ska man hantera sig själv om man upptäcker att någon i omgivningen har narcissistiska personlighetsdrag? Med sin utgångspunkt i anhörigas och olika vårdprofessioners roll utgör Narcissistens speglar ett viktigt bidrag till en djupare förståelse för det stora lidande som en narcissists ofta hänsynslösa verklighetsuppfattning orsakar andra.

Boken beskriver den narcissistiska personlighetsstörningen och ger exempel på hur en anhörig eller vårdgivare kan identifiera en person med narcissistisk personlighetsstörning. Vidare diskuteras den medberoendeproblematik som ofta uppstår. Narcissistens speglar riktar sig både till anhöriga och till dem som i sin yrkesutövning möter släkt, vänner och kolleger till personer med en narcissistisk personlighetsproblematik.

Slutkapitlet handlar om vår allt mer narcissistiska samhällsanda där vi alla, till exempel genom användandet av sociala medier, uppmuntras till en självbespeglande livsstil. Därför kan alla som är intresserade av den aktuella tidsandan läsa boken med behållning. Narcissistens speglar är fackgranskad av professor emeritus Bo Sigrell som skrivit flera böcker om narcissism.

Boktips Perfekt på ytan Defekt inuti

Perfekt på ytan Defekt inuti - Hantera vardag och familjeliv med en narcissist

Häftad, Svenska, 2020, Egia förlag
av Alicia Lundberg

Relationer med narcissister är komplexa och kan kännas omöjliga att förstå sig på. Bekräftelse och värme växlas med kritik och kyla. En narcissist säger en sak men gör en annan och det som gällde igår gäller inte nödvändigtvis idag. Det är förvirrande, och i relationen tassar man ständigt på tå för att inte väcka den lättkränkta personens vrede. Narcissisten förmår inte sätta någon annan än sig själv i främsta rummet, inte ens sina egna barn. Det här får inte bara familjelivet att halta, det sänker självkänslan hos dig som partner och skadar barnen.

Om du misstänker att din partner eller personen du har barn tillsammans med är narcissist har du förmodligen många frågor. Hur vet man egentligen om någon är narcissist? Går det att leva med någon som anser sig vara felfri? Hur kommunicerar man för att nå fram till någon som bara har sig själv och sitt eget bästa framför ögonen? Hur avväpnar man en person som ständigt vrider och vänder på sanningen, kränker och manipulerar? Och viktigast av allt – hur skyddar du dig själv och barnen?

Perfekt på ytan, defekt inuti ger dig verktyg och strategier för att hantera relationen och skydda dig själv och era eventuella barn. Genom bokens många beskrivningar får du möjlighet att känna igen din egen livssituation. Lättillgängliga fakta varvas med handfasta råd kring hur du kan hantera olika situationer och svårigheter som relationen och föräldraskapet med en narcissist medför. Författaren skriver om egna erfarenheter men har också intervjuat medföräldrar och en psykolog som är expert på området. Författaren driver webbsidan www.giftigarelationer.com

Boktips genomskåda narcissisten

Genomskåda narcissisten! : en sann kärlekshistoria med farliga konsekvenser

Häftad, Svenska, 2021, Ekerlids
av Martina Skowronska

Genomskåda narcissisten är en verklighetsbaserad, självutlämnande, modig och gripande berättelse om en kärlekshistoria med farliga konsekvenser. Den personliga skildringen backas upp med psykologiska teorier om narcissism. Narcissism handlar inte bara om att någon är ytlig och älskar sin egen spegelbild – det är en allvarlig personlighetsstörning. Den som hamnar i klorna på en narcissist kommer sakta, säkert och beräknat att bli misshandlad.

Boken är en omfattande guide till att genomskåda narcissister och deras manipulationsmetoder. Läsaren får även stöd, tips och pepp för att ta sig ur den destruktiva relationen man har hamnat i. Martina Skowronska har en magisterexamen i retorik och har arbetat inom kommunikationsyrket i över 13 år.

boktips coparenting with a toxic ex

Co-parenting with a Toxic Ex

Pocket, Engelska, 2014, New Harbinger Publications
av Amy J.L. Baker och Paul R. Fine

There’s no question about it: your children are the most important thing in your life. But if you have gone through a messy divorce, your relationship with your children may become strained if you have to deal with a toxic ex. Your ex may bad-mouth you in front of the kids, accuse you of being a bad parent, and even attempt to replace you in the children’s lives with a new partner. As a result, your children may become confused, conflicted, angry, anxious, or depressed—and you may feel powerless.

In Co-parenting with a Toxic Ex, a nationally recognized parenting expert offers you a positive parenting approach to dealing with a hostile ex-spouse. You’ll learn to avoid the most common mistakes of coparenting, how to avoid “parental alienation syndrome,” and effective techniques for talking to your children in a way that fosters open and honest response. In addition, you’ll learn how to protect your children from painful loyalty conflicts between you and your ex-spouse. Divorce is often painful, especially if your ex habitually tries to undermine your relationship with your children. But with the right tools you can protect your kids and make your relationship with them stronger than ever. This book can show you how.

You can find out more about this book and about author Amy J.L. Baker at www.amyjlbaker.com.

boktips divorce poison

Divorce Poison New and Updated Edition

Häftad, Engelska, 2010, William Morrow Paperbacks
av Dr Richard A Warshak

Your ex-spouse is badmouthing you to your children, perhaps even trying to turn them against you. If you handle the situation ineffectively, you could lose your children’s respect-or worse, lose contact with them. The conventional advice is to do nothing, but Dr. Richard Warshak is convinced that this approach is useless and only leaves parents feeling helpless. The damage to children can be considerable-particularly when warring parents enlist children as allies in the battle.

“Divorce Poison” is the first book that offers specific advice to protect children from the results of their parents’ animosity. It details how to distinguish different types of criticism, how and why parents manipulate their children, how to detect these manoeuvres, and how these practices damage children. Most important, it offers parents powerful strategies to preserve and rebuild loving relationships with their children.

boktips jag väntar i snön

Jag väntar i snön

Inbunden, Svenska, 2019, Bokförlaget Polaris
av Daniel Dencik

Snön ligger i drivor mot det varma huset i skärgården, spaghettivattnet kokar i en kastrull bakom oss och jag anar ingenting.

Plötsligt får Alexander meddelandet att han inte får träffa sina barn mer. Anmälningar om våld och övergrepp avlöser varandra. Alexander vet att samtliga anklagelser är ogrundade, han vill göra allt för att det ska klarläggas. När han söker komma till tals med psykologen som anmält honom förvägras han detta. Först när han har erkänt anklagelserna vill psykologen möta honom. Polisen utreder anklagelserna och finner inget. Ärendet förs till domstol. Domstolen tillerkänner barnen umgängesrätt med Alexander. Men handläggarna i stadsförvaltningen sätter sig emot. Nu vidtar en otrolig kamp. Alexander mot de sociala myndigheterna.

Romanen är baserad på verkliga händelser.

Daniel Dencik, f 1972, är författare och filmregissör.

boktips kampen om ett barn

Kampen om ett barn: En sann historia

Ljudbok, Svenska, 2018, Lind & co Förlag
av Louise Widman

På ytan är Anders omtänksam och hjälpsam. Med charm och manipulation lyckas han ta sig in i Louises liv, och inom kort inleder de ett förhållande. Hon blir gravid och föder deras son Leo. Utifrån sett är deras liv perfekt, men Anders blir alltmer kontrollerande och misshandlar sonen psykiskt. Snart börjar Anders göra allt för att få bort Louise ur deras sons liv.

boktips Varför minskar inte våldet i nära relationer

Varför minskar inte våldet i nära relationer?

Mjukband, Svenska, 2022, Books on Demand
av Magnus Falkman

Sedan år 2005 kan Brottsförebyggande rådet inte se några som helst positiva tendenser när det gäller våld i nära relation. Trots stora satsningar har de många årens arbete inte gett några tydliga resultat. Tvärtom finns studier som visar på ett ökat våld mot kvinnor. Om vi inte lyckas vända den negativa trenden kan våldet i nära relation bli ett av vår tids största politiska misslyckanden.

De uteblivna resultaten borde resultera i politisk självkritik och eftertanke. Vad har gått fel, vad kunde gjorts annorlunda och vad har missats i arbetet?
För att komma vidare finns två vägar. Antingen fortsätter vi att satsa stora resurser på att arbeta vidare i samma spår och hoppas på det bästa, eller så tar vi mod till oss och försöker se problemet utifrån nya perspektiv.

Boken baseras på mångåriga kunskaper och erfarenheter av ämnet. Den är tänkt att sätta fokus på de uppenbara brister som idag finns i arbetet mot våld i nära relation. Samt vad som behöver förändras för att vi ska nå framtida resultat. Boken är tänkt att vara en ögonöppnare där man lyfter på nya stenar och visar det många valt att blunda för.