Boende och umgänge

Om boende

Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se ut för barnet. Nås inte en överenskommelse kan en domstol besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med eller att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna.

  • Du anses vara boendeförälder om ditt barn bor mest hos dig
  • Du anses vara umgängesförälder om ditt barn bor mest hos den andra föräldern

Om barnen bor växelvis har ovan begrepp ingen betydelse. Det är först när en eventuell dom om vårdnad boende eller umgänge blir aktuell som ovan begrepp används. Det kan också vara aktuellt att förstå vad det innebär att vara boendeförälder om du ska ansöka om underhållsbidrag.

Alla personer i Sverige måste vara folkbokförda, ”skrivna”, på en adress. För ett barn bestäms var barnet ska vara folkbokfört av Skatteverket utifrån var barnet har sin dygnsvila, inte utifrån vårdnad eller umgänge.

VBU arbetar för att barn ska kunna vara folkbokförda på två adresser. Detta skulle bl.a. innebära att all myndighetspost skulle gå till barnets två adresser.

Om umgänge

Barnet behöver en regelbunden kontakt med den förälder som det inte bor hos, detta kallas för umgänge. Barn har rätt till umgänge med den andre föräldern och det är barnets behov av kontakt som ska vara styrande för överenskommelsen om umgänget, det är alltså barnets intressen som ska vara avgörande.

Umgänget kan regleras av föräldrarna själva eller beslutas av domstol. Om föräldrarna kommit överens om umgänget kan familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal.

Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa, det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, epost eller andra sätt.

I NJA 1998 s. 267 har Högsta domstolen slagit fast att ett barn som endast bor hos den ena föräldern en tredjedel av tiden inte anses bo växelvis. Då är det istället fråga om umgänge.

Umgänge och vårdnad är två helt olika saker.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, även om en av föräldrarna har ensam vårdnad över ett barn. Det är båda föräldrarnas uppgift att se till att detta genomförs.

VBUs erfarenhet är tyvärr att många föräldrar, som efter domslut fått ensam vårdnad över ett barn, med stöd av vårdnaden aktivt motverkar att umgänge genomförs. VBU anser att det ligger ett övervägande stort ansvar på den förälder som fått ensam vårdnad att se till att umgänge genomförs. Att mista en förälder kan vara ett trauma för ett barn och kan påverka ett barns psykiska mående senare i livet.